این گروه شامل سه زیرگروه مطالعاتی در حوزه های اجتماعی-سیاسی-فرهنگی بمنظور آسیب شناسی ازدواج دانشجویی و ترویج ازدواج آسان و پایدار میباشد.همچنین تولیدات این گروه در قالب نشریه در سطح دانشگاه منتشر خواهد شد.


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز همدان می باشد