فعالیت این گروه در عرصه ی مطالعاتی و با موضوع حرکت آفرینی و ایجاد روحیه آرمانگرایی در بین اساتید و دانشجویان می باشد.


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز همدان می باشد