برنامه های تدریس حجت الاسلام حریزاوی

ایام

ساعت

موضوع

مخاطب

مرکز

مکان

شنبه

-

مسائل جدید کلامی

طلبه های حوزه

-

حوزه علمیه قاسم بن الحسن (ع)

-

انسان شناسی

افسران عالی رتبه

-

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

یکشنبه

13 الی 16

شورای معاونت فرهنگی سیاسی نهاد

-

-

-

دوشنبه

14 الی 15:15

رسائل علامه طباطبائی

دین پژوهان

کانون اندیشه اسلامی

ستاد مرکزی حوزه

15:30 الی 16:45

رساله انسان بعدالدنیا

دين پژوهان

كانون انديشه اسلامي

ستاد مرکزی حوزه

سه شنبه

8 الی 9

تربیت توحیدی

کادر حوزه خواهران

كانون انديشه اسلامي

ستاد مرکزی حوزه

9 الی 10

جهاد اکبر

دانش آموختگان

طرح حکمت

ستاد مرکزی حوزه

14 الی 15:30

اندیشه مطهر

عموم معرفت جویان

مرکز خواهران فاطمی ،کانون اندیشه،مرکز اساتید

ستاد مرکزی حوزه

-

انسان در قرآن و انسان شناسی

افسران عالی رتبه

-

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

چهارشنبه

-

-

-

-

-

پنج شنبه

8 الی 10

نظام اندیشه اسلامی

معرفت جویان سطح یک

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

-

نظام اندیشه اسلامی

استادان دانشگاه

-

دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هماهنگی وقت جهت مشاورات علمی و تربیتی (فردی یا گروهی) برای ساعت 16تا17 هر روز از طریق دفتر مدیریت انجام خواهد پذیرفت . 63484-021 داخلی 1