« صوت درس های ارائه شده در سال ( 1392-1393) حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان »