براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نيمسال اول 91-92

  عنوان درسي استاد تاريخ  AMR MP3
اخلاق
حجة الاسلام و المسلمین پناهیان
20/7/91 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین پناهیان 27/7/91 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین پناهیان 11/8/91 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین پناهیان 25/8/91 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین پناهیان 9/9/91 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین پناهیان 23/9/91 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین پناهیان 30/9/91 دانلود دانلود
 


   
جریان شناسی (1)
حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان
6/7/91 دانلود
جریان شناسی (1)
حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان
20/7/91 دانلود دانلود
جریان شناسی (1) حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 27/7/91 دانلود دانلود
جریان شناسی (1) حجة الاسلام و المسلمین مظاهری قسمت1
18/8/91 دانلود دانلود
جریان شناسی (1) حجة الاسلام و المسلمین مظاهری قسمت2 18/8/91 دانلود دانلود
جریان شناسی (1) حجة الاسلام و المسلمین مظاهری قسمت1 25/8/91 دانلود دانلود
جریان شناسی (1) حجة الاسلام و المسلمین مظاهری قسمت2 25/8/91 دانلود دانلود
جریان شناسی (1) حجة الاسلام و المسلمین حقانی قسمت1 2/9/91 دانلود دانلود
جریان شناسی (1) حجة الاسلام و المسلمین حقانی قسمت2 2/9/91 دانلود دانلود
جریان شناسی (1) حجة الاسلام و المسلمین حقانی
9/9/91 دانلود دانلود
جریان شناسی (1) حجة الاسلام و المسلمین مستغاثی 23/9/91 دانلود دانلود
           
فقه (2)
حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 6/7/91
دانلود
فقه (2) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 13/7/91 دانلود
فقه (2) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 20/7/91 دانلود دانلود
فقه (2) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 27/7/91 دانلود دانلود
فقه (2) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 4/8/91 دانلود دانلود
فقه (2) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 11/8/91 دانلود دانلود
فقه (2) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 18/8/91 دانلود دانلود
فقه (2) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 25/8/91 دانلود دانلود
فقه (2) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 2/9/91 دانلود دانلود
فقه (2) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 9/9/91 دانلود دانلود
فقه (2) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 23/9/91 دانلود دانلود
فقه (2) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 30/9/91 دانلود دانلود
           

فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 6/7/91 دانلود
فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 13/7/91 دانلود
فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 20/7/91 دانلود دانلود
فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 27/7/91 دانلود دانلود
فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 4/8/91 دانلود دانلود
فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 11/8/91 دانلود دانلود
فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 18/8/91 دانلود دانلود
فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 25/8/91 دانلود دانلود
فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 2/9/91 دانلود دانلود
فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 9/9/91 دانلود دانلود
فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 23/9/91 دانلود دانلود
فقه (3) حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 30/9/91 دانلود دانلود
           
کلام اسلامی با رویکرد جدید حجت السلام و المسلمين خسروپناه 5/7/91 دانلود
کلام اسلامی با رویکرد جدید حجت السلام و المسلمين خسروپناه 12/7/91 دانلود
کلام اسلامی با رویکرد جدید حجت السلام و المسلمين خسروپناه 26/7/91 دانلود دانلود
کلام اسلامی با رویکرد جدید حجت السلام و المسلمين خسروپناه 3/8/91 دانلود دانلود
کلام اسلامی با رویکرد جدید حجت السلام و المسلمين خسروپناه 10/8/91 دانلود دانلود
کلام اسلامی با رویکرد جدید حجت السلام و المسلمين خسروپناه 17/8/91 دانلود دانلود
کلام اسلامی با رویکرد جدید حجت السلام و المسلمين خسروپناه 24/8/91 دانلود دانلود
کلام اسلامی با رویکرد جدید حجت السلام و المسلمين خسروپناه 8/9/91 دانلود دانلود
کلام اسلامی با رویکرد جدید حجت السلام و المسلمين خسروپناه 22/9/91 دانلود دانلود
کلام اسلامی با رویکرد جدید حجت السلام و المسلمين خسروپناه 29/9/91 دانلود دانلود
           
نظام سیاسی اسلام حجت السلام و المسلمين خسروپناه 5/7/91 دانلود
نظام سیاسی اسلام حجت السلام و المسلمين خسروپناه 12/7/91 دانلود
نظام سیاسی اسلام حجت السلام و المسلمين خسروپناه 26/7/91 دانلود دانلود
نظام سیاسی اسلام حجت السلام و المسلمين خسروپناه 3/8/91 دانلود دانلود
نظام سیاسی اسلام حجت السلام و المسلمين خسروپناه 10/8/91 دانلود دانلود
نظام سیاسی اسلام حجت السلام و المسلمين خسروپناه 17/8/91 دانلود دانلود
نظام سیاسی اسلام حجت السلام و المسلمين خسروپناه 24/8/91 دانلود دانلود
نظام سیاسی اسلام حجت السلام و المسلمين خسروپناه 8/9/91 دانلود دانلود
نظام سیاسی اسلام حجت السلام و المسلمين خسروپناه 22/9/91 دانلود دانلود
نظام سیاسی اسلام حجت السلام و المسلمين خسروپناه 29/9/91 دانلود دانلود

 
نظام معرفت دینی

حجت السلام و المسلمين محمدی

ارائه شده در دانشگاه علم و صنعت

22/8/91 دانلود دانلود
نظام معرفت دینی

حجت السلام و المسلمين محمدی

ارائه شده در دانشگاه علم و صنعت

13/9/91 دانلود دانلود
نظام معرفت دینی

حجت السلام و المسلمين محمدی

ارائه شده در دانشگاه علم و صنعت

20/9/91 دانلود دانلود
نظام معرفت دینی

حجت السلام و المسلمين محمدی

ارائه شده در دانشگاه علم و صنعت

4/10/91 دانلود دانلود