« صوت درس های ارائه شده در سال ( 1391-1392) حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان »