براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نيمسال اول 90-91

  عنوان درسي استاد تاريخ  mp3
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين صدیقی 90-7-20
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين صدیقی 90-7-28 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين صدیقی 90-8-4 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين صدیقی 90-8-18 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين صدیقی 90-8-25 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين صدیقی 90-9-9 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين صدیقی 90-9-16 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين صدیقی 90-9-23 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين صدیقی 90-9-30 دانلود
         
تاریخ اسلام حجت الاسلام و المسلمين جاودان 90-8-26 دانلود
تاریخ اسلام حجت الاسلام و المسلمين جاودان 90-9-3 دانلود
تاریخ اسلام حجت الاسلام و المسلمين جاودان 90-9-10 دانلود
تاریخ اسلام حجت الاسلام و المسلمين جاودان 90-9-17 دانلود
تاریخ اسلام حجت الاسلام و المسلمين جاودان 90-9-24 دانلود
تاریخ اسلام حجت الاسلام و المسلمين جاودان 90-10-01 دانلود
         
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-7-20 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-7-27 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-8-4 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-8-11 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-8-18 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-8-25 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-9-2 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-9-9 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-9-16 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-9-24 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-9-30 دانلود
         

ترجمه و مفاهیم قرآن استاد کاشانی 90-7-21 دانلود
ترجمه و مفاهیم قرآن استاد کاشانی 90-7-28 دانلود

ترجمه و مفاهیم قرآن استاد کاشانی 90-8-5 دانلود
ترجمه و مفاهیم قرآن استاد کاشانی 90-8-12 دانلود

ترجمه و مفاهیم قرآن استاد کاشانی 90-8-19 دانلود
ترجمه و مفاهیم قرآن استاد کاشانی 90-8-26 دانلود

ترجمه و مفاهیم قرآن استاد کاشانی 90-9-3 دانلود
         
كلام اسلامي با رویکرد جدید کلامی حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-7-25 دانلود
كلام اسلامي با رویکرد جدید کلامی حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-8-2 دانلود
كلام اسلامي با رویکرد جدید کلامی حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-8-9 دانلود
كلام اسلامي با رویکرد جدید کلامی حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-8-23 دانلود
كلام اسلامي با رویکرد جدید کلامی حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-9-7 دانلود
كلام اسلامي با رویکرد جدید کلامی حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-9-21 دانلود
كلام اسلامي با رویکرد جدید کلامی حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-9-28 دانلود
كلام اسلامي با رویکرد جدید کلامی حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-10-5 دانلود
         
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-7-21 دانلود
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-7-28 دانلود
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-8-5 دانلود
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-8-19-1 دانلود
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-8-19-2 دانلود
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-8-26 دانلود
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-9-3 دانلود
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-9-10 دانلود
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-9-17 دانلود
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-9-24 دانلود
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-10-01 دانلود
تاریخ اسلام استاد دزفولی 90-8-12 دانلود
         
کلام اسلامی حجت الاسلام و المسلمين شاکرین 90-7-28-1 دانلود
کلام اسلامی حجت الاسلام و المسلمين شاکرین 90-7-28-2 دانلود
کلام اسلامی حجت الاسلام و المسلمين شاکرین 90-8-12-1 دانلود
کلام اسلامی حجت الاسلام و المسلمين شاکرین 90-8-12-2 دانلود
کلام اسلامی حجت الاسلام و المسلمين شاکرین 90-8-26-1 دانلود
کلام اسلامی حجت الاسلام و المسلمين شاکرین 90-8-26-2 دانلود
کلام اسلامی حجت الاسلام و المسلمين شاکرین 90-9-10-1 دانلود
کلام اسلامی حجت الاسلام و المسلمين شاکرین 90-9-10-2 دانلود
کلام اسلامی حجت الاسلام و المسلمين شاکرین 90-9-24-1 دانلود
کلام اسلامی حجت الاسلام و المسلمين شاکرین 90-9-24-2 دانلود
         
جریان شناسی حجت الاسلام و المسلمين خسروپناه 90-8-19-1 دانلود
جریان شناسی حجت الاسلام و المسلمين خسروپناه 90-8-19-2 دانلود
جریان شناسی حجت الاسلام و المسلمين خسروپناه 90-9-17 دانلود
جریان شناسی حجت الاسلام و المسلمين خسروپناه 90-10-1-1 دانلود
جریان شناسی حجت الاسلام و المسلمين خسروپناه 90-10-1-2 دانلود
جریان شناسی حجت الاسلام و المسلمين خسروپناه 90-10-1-3 دانلود