« صوت درس های ارائه شده در سال ( 1389- 1390 ) حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان »

نیمسال اول - 89-90

نیمسال دوم - 89-90