براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دورس حوزه دانشجویی شهید بهشتی نيمسال دوم 89-90

  عنوان درسي استاد تاريخ  
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 89-11-21 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 89-11-28 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 89-12-05 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 89-12-12 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 89-12-19 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 90-1-18 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 90-1-25 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 90-2-1 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 90-2-8 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 90-2-15 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 90-2-22 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين افضل نژاد 90-2-29 دانلود
         
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 89-11-27 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 89-12-4 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 89-12-11 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 89-12-18 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 89-12-25 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-1-17 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-1-24 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-1-31 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-2-7 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-2-14 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-2-21 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-2-28 دانلود
فقه 1 حجت الاسلام و المسلمين ابراهيمي 90-03-04 دانلود
         

تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 89-11-21 دانلود
تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 89-11-28 دانلود

تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 89-12-5 دانلود
تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 89-12-12 دانلود

تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 90-1-18 دانلود
تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 90-1-25 دانلود

تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 90-2-1 دانلود
تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 90-2-8 دانلود

تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 90-2-15 دانلود
تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 90-2-22 دانلود

تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 90-2-29 دانلود
تاريخ اسلام 2 حجت السلام و المسلمين جاودان 90-03-05 دانلود
         
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 89-11-25 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 89-12-9 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 89-12-16 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 89-12-23 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-1-15 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-1-22-1 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-1-22-2 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-5-1 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-5-2 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-12-1 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-12-2 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-19-1 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-19-2 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-26-1 دانلود
كلام اسلامي 2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-26-2 دانلود
         
صرف حجت الاسلام و المسلمين محمدي 89-11-28 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين محمدي 89-12-5 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين محمدي 89-12-12 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين محمدي 89-12-19 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-1-18 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-1-25 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-2-1 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-2-8 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-2-15 دانلود
صرف حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-03-05 دانلود
         
نحو حجت الاسلام و المسلمين محمدي 89-11-28 دانلود
نحو حجت الاسلام و المسلمين محمدي 89-12-5 دانلود
نحو حجت الاسلام و المسلمين محمدي 89-12-12 دانلود
نحو حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-1-18 دانلود
نحو حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-1-25 دانلود
نحو حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-2-1 دانلود
نحو حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-2-8 دانلود
نحو حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-2-15 دانلود
نحو حجت الاسلام و المسلمين محمدي 90-03-05 دانلود
         
تاريخ اسلام 1 حجت الاسلام و المسلمين محرمي 89-11-21 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت الاسلام و المسلمين محرمي 89-11-28 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت الاسلام و المسلمين محرمي 89-12-5 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت الاسلام و المسلمين محرمي 89-12-12 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت الاسلام و المسلمين محرمي 90-1-18 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت الاسلام و المسلمين محرمي 90-1-25 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت الاسلام و المسلمين محرمي 90-2-1 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت الاسلام و المسلمين محرمي 90-2-8 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت الاسلام و المسلمين محرمي 90-2-15 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت الاسلام و المسلمين محرمي 90-2-22 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت الاسلام و المسلمين محرمي 90-2-29 دانلود
         
جريان شناسي ج1 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 89-12-5 دانلود
جريان شناسي ج2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 89-12-5 دانلود
جريان شناسي ج1 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 89-12-19-1 دانلود
جريان شناسي ج2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 89-12-19-2 دانلود
جريان شناسي ج1 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-1-18-1 دانلود
جريان شناسي ج2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-1-18-2 دانلود
جريان شناسي ج1 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-1-1 دانلود
جريان شناسي ج2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-1-2 دانلود
جريان شناسي ج1 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-15-1 دانلود
جريان شناسي ج2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-15-2 دانلود
جريان شناسي ج1 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-29-1 دانلود
جريان شناسي ج2 حجت السلام و المسلمين خسروپناه 90-2-29-2 دانلود
         
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 89-11-20 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 89-11-27 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 89-12-4 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 89-12-12 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 89-12-18 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 89-12-25 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 90-1-17 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 90-1-24 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 90-1-31 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 90-2-7 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 90-2-14 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 90-2-21 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 90-2-28 دانلود
اخلاق حجت الاسلام و المسلمين پناهيان 90-03-04 دانلود
         
نحو استاد كاشاني 89-11-28 دانلود
نحو استاد كاشاني 89-12-5 دانلود
نحو استاد كاشاني 89-12-12 دانلود
نحو استاد كاشاني 89-12-19 دانلود
نحو استاد كاشاني 89-12-26 دانلود
نحو استاد كاشاني 90-1-18 دانلود
نحو استاد كاشاني 90-1-25 دانلود
نحو استاد كاشاني 90-2-1 دانلود
نحو استاد كاشاني 90-2-8 دانلود
نحو استاد كاشاني 90-2-15 دانلود
نحو استاد كاشاني 90-2-22 دانلود
نحو استاد كاشاني 90-2-29 دانلود
نحو استاد كاشاني 90-03-05 دانلود