براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دورس حوزه دانشجویی شهید بهشتی نيمسال اول 89-90

  عنوان درسي استاد تاريخ  

تاريخ اسلام 1 حجت السلام و المسلمين جاودان جلسه 1 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت السلام و المسلمين جاودان جلسه 2 دانلود

تاريخ اسلام 1 حجت السلام و المسلمين جاودان جلسه 3 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت السلام و المسلمين جاودان جلسه 4 دانلود

تاريخ اسلام 1 حجت السلام و المسلمين جاودان جلسه 5 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت السلام و المسلمين جاودان جلسه 6 دانلود

تاريخ اسلام 1 حجت السلام و المسلمين جاودان جلسه 7 دانلود
تاريخ اسلام 1 حجت السلام و المسلمين جاودان جلسه 8 دانلود

تاريخ اسلام 1 حجت السلام و المسلمين جاودان جلسه 9 دانلود
         
كلام اسلامي با رويكرد جديد كلامي حجت الاسلام و المسلمين خسرو پناه جلسه 1 بخش 1 دانلود
كلام اسلامي با رويكرد جديد كلامي حجت الاسلام و المسلمين خسرو پناه جلسه 2 بخش 2 دانلود
كلام اسلامي با رويكرد جديد كلامي حجت الاسلام و المسلمين خسرو پناه جلسه 3 بخش1 دانلود
كلام اسلامي با رويكرد جديد كلامي حجت الاسلام و المسلمين خسرو پناه جلسه 4 بخش 2 دانلود
كلام اسلامي با رويكرد جديد كلامي حجت الاسلام و المسلمين خسرو پناه

جلسه 5 بخش 1

دانلود
كلام اسلامي با رويكرد جديد كلامي حجت الاسلام و المسلمين خسرو پناه

جلسه 6 بخش 2

دانلود
كلام اسلامي با رويكرد جديد كلامي حجت الاسلام و المسلمين خسرو پناه جلسه 7 بخش 1 دانلود
كلام اسلامي با رويكرد جديد كلامي حجت الاسلام و المسلمين خسرو پناه جلسه 8 بخش 2 دانلود
كلام اسلامي با رويكرد جديد كلامي حجت الاسلام و المسلمين خسرو پناه جلسه 9 دانلود
         
انسان شناسي حجت الاسلام و المسلمين پناهيان جلسه 1 دانلود
انسان شناسي حجت الاسلام و المسلمين پناهيان جلسه 2 دانلود
انسان شناسي حجت الاسلام و المسلمين پناهيان جلسه 3 دانلود
انسان شناسي حجت الاسلام و المسلمين پناهيان جلسه 4 دانلود
انسان شناسي حجت الاسلام و المسلمين پناهيان جلسه 5 دانلود
انسان شناسي حجت الاسلام و المسلمين پناهيان جلسه 6 دانلود
انسان شناسي حجت الاسلام و المسلمين پناهيان جلسه 7 دانلود
انسان شناسي حجت الاسلام و المسلمين پناهيان جلسه 8 دانلود
انسان شناسي حجت الاسلام و المسلمين پناهيان جلسه 9 دانلود