آشنایی با حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

رشد همه جانبه‌ي انسان و وصولش به مقام والاي انسانيت و قرب به حق، هدف غايي خلقت شمرده مي‌شود. اين امر مبتني بر اصل «علم و معرفت» است، البته دانش و معرفتي كه به «ايمان و يقين» منتهي گردد و اعمال و رفتار و اخلاق انسان را «الهي و صالح» سازد. صد البته چنين انتظاري از همه اقسام علوم متداول در دانشگاهها معقول و ميسور نبوده و نيست. زيرا هر قسم از علوم، با توجه به اقتضاي محتوا، روش و ابزارش، آثار خاصي بر روح و فكر بشر مي‌گذارد......ادامه مطلب
مقالات
معرفی مراکز حوزه
 • مرکز دانشگاه اردبیل

 • مرکز فاطمی خواهران

 • مرکز دانشگاه یزد

 • مرکز دانشگاه همدان

 • مرکز دانشگاه لرستان

 • مرکز دانشگاه گلستان

 • مرکز دانشگاه کرمان

 • مرکز دانشگاه کرج

 • مرکز دانشگاه کاشان

 • مرکز دانشگاه قم

 • مرکز دانشگاه قزوین

 • مرکز دانشگاه شیراز

 • مرکز دانشگاه شاهرود

 • مرکز دانشگاه سبزوار

 • مرکز دانشگاه زنجان

 • مرکز دانشگاه زاهدان

 • مرکز دانشگاه رفسنجان

 • مرکز دانشگاه علم و صنعت

 • مرکز دانشگاه شهید بهشتی

 • مرکز دانشگاه علامه طباطبایی

 • مرکز دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 • مرکز دانشگاه تهران

 • مرکز دانشگاه الزهرا

 • مرکز دانشگاه تبریز

 • مرکز دانشگاه بیرجند

 • مرکز دانشگاه هرمزگان

 • مرکز دانشگاه بابل

 • مرکز دانشگاه صنعتی اصفهان

 • مرکز دانشگاه اصفهان

 • مرکز دانشگاه فردوسی مشهد

 • مرکز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مرکز دانشگاه صنعتی شریف

معارف اسلامی
اخلاق و عرفان
نظر شما درباره حوزه دانشجویی
نظر شما...